Personuppgiftspolicy för Bicyclingenss webbplats | Bicycling.se

Personuppgiftspolicy för Bicyclingenss webbplats


Personuppgiftspolicy för Bicyclings webbplats

1. Introduktion

Springtime Group AB (“Springtime”) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med beställning av produkter, tidningsprenumerationer och anmälan om prenumeration av Bicyclings nyhetsbrev via webbplatsen www.runnersworld.se (“Webbplatsen”).

Den här personuppgiftspolicyn är till för att du som användare av Webbplatsen ska känna dig trygg med att Springtime som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning omfattande bland annat Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016).

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse.

Saknar du svar på någon fråga får du gärna hör av dig till oss.

2. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig: Springtime Group AB

Organisationsnummer: 559056-0677

Adress: Gustavslundsvägen 34, 1 tr167 51 Bromma Sverige

Telefon: Patrik Yderberg +46 (8) 545 535 40

E-post: personuppgifter@springtimegroup.se

3. När använder vi dina personuppgifter?

Med “personuppgift” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. “Känsliga personuppgifter” är sådana uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

Springtime behandlar dina personuppgifter när du:

 • Beställer en tidningsprenumeration eller någon av Bicyclings produkter på Webbplatsen; och
 • Samtycker till att vi får behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål (utskick av nyhetsbrev).

Vi behandlar inte känsliga personuppgifter inom ramen för Webbplatsen.

4. Hur och vilka personuppgifter använder vi?

Nedan har Springtime sammanställt vilka personuppgifter som behandlas inom ramen för Webbplatsen samt för vilka ändamål och med vilken rättslig grund.

4.1 Leverans av produkt

Rättslig grund:

Fullgörande av avtal (Leverans av produkt)

Ändåmål med behandlingen:

Leverera produkter (exempelvis böcker) som du beställer på Webbplatsen.

Hantera betalning av produkter som du beställer på Webbplatsen.

Person och kontaktinformation:

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Betalningshistorik
 • Användaruppgifter från Min Sida

Lagringstid för personuppgifterna:

Lagras i max 7 månader.

Gallras 6 månder efter att produkten levererats.

4.2 Leverans av fysiska tidningar i samband med din prenumeration

Rättslig grund:

Fullgörande av avtal (Leverans av fysiska tidningar i samband med din prenumeration)

Ändåmål med behandlingen:

Leverera Bicyclings tidning som du prenumererar på (genom beställning på Webbplatsen).

Hantera betalning av Bicyclings tidningsprenumeration.

Person och kontaktinformation:

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Betalningshistorik
 • Användaruppgifter från Min Sida

Lagringstid för personuppgifterna:

Lagras max 7 månader efter avslutad prenumeration.

Gallras 6 månader efter att den sista tidningen levererats till dig (efter avslutad prenumeration).

4.3 Bokföring

Rättslig grund:

Rättslig skyldighet (Bokföring)

Ändåmål med behandlingen:

Bokföra inbetalningar och redovisning av beställda produkter och tidningsprenumerationer.

Person och kontaktinformation:

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Beställningshistorik
 • Betalningshistorik

Lagringstid för personuppgifterna:

Lagras max 7 år.

Gallras efter fullgörande av skyldigheterna som följer av tillämpliga redovisnings- och bokföringslagar.

4.4 Samtycke för digitala nyhetsbrev

Rättslig grund:

Samtycke

Ändåmål med behandlingen:

Skicka digitala nyhetsbrev med information om nya produkter och tjänster.

Person och kontaktinformation:

 • E-post

Lagringstid för personuppgifterna:

Lagras under tiden du samtycker till behandlingen.

Gallras efter återkallat samtycke.

5. Mer om Personuppgiftsbehandling vid leverans av våra produkter och prenumeration av Bicyclings tidning

Om du inte lämnar ut dina personuppgifter i samband med att du beställer en produkt eller anmäler dig till prenumeration av Bicyclings tidning kan Springtime inte fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter mot dig och inte heller leverera produkterna/tidningarna som du beställer av oss på Webbplatsen.

Om du inte har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål och endast angivit dina personuppgifter för att beställa en produkt eller prenumerera på Bicyclings tidning kommer dina personuppgifter inte användas för något annat ändamål.

För mer information om hur Springtime behandlar dina personuppgifter i samband med utskick av Bicyclings digitala nyhetsbrev, se avsnitt 6 nedan.

5.1 Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna leverera beställda produkter och/eller fysiska tidningar till dig samarbetar vi med andra aktörer såsom tryckerier, transportbolag och företag som tillhandahåller betalningslösningar (“Samarbetspartners”).

Dina personuppgifter kan komma att överföras till våra Samarbetspartners. Springtime har ingått biträdesavtal med samtliga Samarbetspartners som uppfyller kraven i Dataskyddsförordningen.

Vidare kommer vi att överföra dina personuppgifter till tredje part som tillhandahåller lösningen för Springtimes administrationssystem.

5.2 Hur länge vi sparar dina personuppgifter?

Personuppgifter som är nödvändiga för att leverera produkter som du har beställt på Webbplatsen, till exempel träningskläder, raderas av Springtime 6 månader efter att produkten har levererats och sparas under en period om max 7 månader efter beställning. Personuppgifter som är nödvändiga för att leverera Bicyclings tidning i samband med din prenumeration, sparas under tiden du är prenumerant och gallras 6 månader efter att den sista tidningen levererats till dig (efter avslutad prenumeration). Anledningen till att Springtime sparar dessa uppgifter upp till 7 månader efter levererad produkt och/eller tidning är för att säkerställa att dina rättigheter enligt Köplagen (1990:931) och Distansavtalslagen (2005:59) avseende reklamation och ångerrätt kan tillgodoses.

Personuppgifter som behövs för att kunna fullgöra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot våra Samarbetspartners och rättsliga förpliktelser (exempelvis bokföringslagen) kommer dock att lagras så länge dessa behövs för att kunna uppfylla förpliktelsen ifråga.

Om du endast lämnat personuppgifter för att beställa våra produkter och/eller Bicyclings tidning och inte samtyckt till att vi använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål raderar vi personuppgifterna omedelbart efter att våra förpliktelser (enligt lag eller avtal) fullgjorts.

5.3 Överföring till land utanför EU/EES

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Samtliga våra egna IT-system finns inom EU/EES.

6. Mer om personuppgiftsbehandling i samband med utskick av Bicyclings digitala nyhetsbrev

Personuppgifter som vi behandlar för att skicka ut Bicyclings digitala nyhetsbrev till dig omfattar endast din e-postadress.

6.1 Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För marknadsföringsändamål kommer din e-postadress endast att överföras till vår leverantör som tillhandahåller lösningen för utskick av nyhetsbrev.

6.2 Hur länge vi sparar dina personuppgifter?

E-postadressen som Springtime behandlar för utskick av Bicyclings nyhetsbrev sparas så länge du samtycker till att vi skickar nyhetsbrev till dig.

ÅTERKALLA SAMTYCKE

Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar din e-postadress för utskick av Bicyclings nyhetsbrev genom att skicka ett e-postmeddelande till:

personuppgifter@springtimegroup.se

Du kan även återkalla ditt samtycke genom att personligen besöka oss på:

Gustavslundsvägen 34, 1 tr
167 51 Bromma
Sverige

6.3 Överföring till land utanför EU/EES

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Vid behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål (Bicyclings digitala nyhetsbrev) kommer dina personuppgifter att överföras till ett land utanför EU/EES. Vid varje sådan överföring kommer vi att säkerställa att överföringen är förenlig med Dataskyddsförordningens föreskrifter genom att bland annat ingå biträdesavtal.

7. Dina rättigheter

Du har alltid rätt att:

 • Få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ha och verifiera den information vi har om dig. En kopia är gratis att begära.
 • Få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
 • Få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
 • Få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall - t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning - under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
 • Få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet).
 • Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Fortsatt behandling av dina personuppgifter förutsätter i sådant fall att vi kan visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Du har rätt att inge klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU.

Mest lästa just nuFölj oss

@bicyclingswe

Error: E_WARNING: file_get_contents(https://api.instagram.com/v1/users/1000272280/media/recent/?access_token=1000272280.39199be.65d44a00750449759a3e2a9d226b1022&count=1): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /local1/bicycling/git/communitylib/communitylib-components/php/formatters/pagecomponent.php(303) : eval()'d code, line 23
Error: E_WARNING: Invalid argument supplied for foreach() in /local1/bicycling/git/communitylib/communitylib-components/php/formatters/pagecomponent.php(303) : eval()'d code, line 31
Följ oss på Instagram!

Få vårt nyhetsbrev!